Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

Małe kino społecznościowe

W dniu 21.03.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Archidiecezją Poznańską nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Małe kino społecznościowe – remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Środowisko” Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie w składzie:

Archidiecezja Poznańska – Beneficjent

Parafia bł. Jolanty w Kostrzynie – Partner Projektu

W ramach zadania wsparcie uzyskał Partner Projektu – Parafia bł. Jolanty w Kostrzynie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnej i zwiększenia udziału mieszkańców Kostrzyna i okolic w kulturze.

Przedmiotem projektu jest utworzenie małego (30 osobowego) i taniego w utrzymaniu kina społecznościowego wraz z zapleczem technicznym w budynku Domu Parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie Wlkp. W tym celu adaptacji i modernizacji  poddane zostaną 2 pomieszczenia znajdujące się w w/w budynku Domu Parafialnego tj. sala konferencyjna (na salę kinową) oraz część przestrzeni garażowej (na zaplecze techniczne). Zakres projektu przewiduje również zakup i montaż wyposażenia i sprzętu w tym m. in. foteli kinowych oraz podestu scenicznego. Kino zostanie wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny, który zapewni wysoką jakość obrazu i przestrzenny dźwięk.

Utworzone w ramach projektu kino, stanie się elementem integrującym lokalną społeczność w każdym przedziale wiekowym, rozszerzającym dostęp do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii. Stanie się miejscem spotkań min. dla rodziny, przyjaciół, znajomych i sąsiadów.

Całkowita wartość projektu: 127 700,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 87 719,99 PLN

Zadanie 1 – PRACE ADAPTACYJNE, REMONTOWE, W CELU PRZYGOTOWANIA SALI DOMU PARAFIALNEGO DO PEŁNIENIA FUNKCJI KINOWYCH

Zapytanie ofertowe (link – https://bjolanta.pl/2019/05/27/zapytanie-ofertowe/)

Upublicznienie oferty (Załącznik – zad 1 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego)

Rozstrzygnięcie (link – https://bjolanta.pl/2019/06/14/zapytanie-ofertowe-rozstrzygniecie/)

Protokół z otwarcia ofert (załącznik – zad 1 – Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia)

Zadanie 2 – DOSTAWA, MONTAŻ I KALIBRACJA WYPOSAŻENIA MAŁEGO KINA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Zapytanie ofertowe (link – https://bjolanta.pl/2020/01/11/projekt-unijny-zapytanie-ofertowe-do-zadania-2/)

Upublicznienie oferty (Załącznik – zad 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego)

Rozstrzygnięcie (link – https://bjolanta.pl/2020/01/24/projekt-unijny-rozstrzygniecie-zadania-2/)

Protokół z otwarcia ofert (załącznik – zad 2 – Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia)

Zadanie 3 – PROMOCJA PROJEKTU

Zapytanie ofertowe (link – https://bjolanta.pl/2020/01/11/projekt-unijny-zapytanie-ofertowe-do-zadania-3/)

Upublicznienie oferty (Załącznik – zad 3 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego)

Rozstrzygnięcie (link – https://bjolanta.pl/2020/01/24/projekt-unijny-rozstrzygniecie-zadania-3/)

Protokół z otwarcia ofert (załącznik – zad 3 – Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia)

bjolanta

FREE
VIEW