Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

Namaszczenie chorych

Odwiedziny chorych

Zwyczajnie w naszej Parafii kapłan odwiedza chorych z comiesięczną posługą w każdy pierwszy piątek miesiąca. W sytuacjach nadzwyczajnych kapłan udzieli posługi sakramentalnej na wezwanie.

Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu Sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą – Sakrament Chorych (Namaszczenie Chorych):

Namaszczenie Chorych „nie jest Sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego Sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości”.

Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła kapłanów i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” (Jk 5,13-16)

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten Sakrament. W ciągu tej samej choroby Namaszczenie Chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

Pierwszą łaską Sakramentu Namaszczenia Chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. ponadto, „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).

Nie czekajmy więc z przyjęciem Sakramentu Chorych do ostatniej chwili, lecz przyjmujmy go z wiarą i nadzieją, że za jego pomocą Chrystus umocni nas swoją łaską, doda sił i wesprze w chorobie. Pamiętajmy, że ten Sakrament jest Sakramentem żywych i dla żywych, a nie dla umarłych!

bjolanta

FREE
VIEW